top of page

Cilinder Alapfokú Művészeti Iskola és Művészeti Szakközépiskola

A Cilinder Alapfokú Művészeti Iskola 2002-ben kezdte működését. Szín- és  bábművészet ágon színjáték és bábjáték tanszak, képző- és iparművészeit ágon grafika és festészet, fotó és film, és környezet és kézműveskultúra tanszak, táncművészet ágon néptánc tanszak és zeneművészeti ág működik intézményünkben. Iskolánk kiváló minősítést kapott 2007-ben a Szakmai Minősítő Testülettől, és AME minősítésben részesült. Pedagógiai programunkat folyamatosan fejlesztjük, kutatjuk a művészet-oktatás innovatív lehetőségeit, az egyéni szocializáció fejlesztésében és a hátrányok kompenzálásában. Tanuló csoportjaink regionális és országos versenyeken, évente több előadással, műalkotással és néptáncbemutatóval érnek el aranyminősítést. Tanítványainknak kiállítási és fellépési lehetőséget nyújtunk az alapítványunk által szervezett META Fesztiválon is. Tanáraink pedagógiai munkájuk mellett, mindannyian önálló aktív előadó és alkotóművészek. Az iskola szoros együttműködésben dolgozik a Néprajzi Múzeummal, munkatársaink tagjai a Néprajzi Múzeum Baráti Köre Egyesülete pedagógus szekciójának.

Pedagógiai alapelvünk, hogy a művészetoktatási intézményünk nevelő-oktató munkáját az egyetemes és nemzeti kultúra művészeti értékeinek megismerése, az európai humanista értékrend hatja át. Megfelelő feltételeket igyekszünk nyújtani tanulóinknak a tanulási esélyegyenlőség megteremtéséhez, hatékony támogatást adunk a szociokulturális hátrányok leküzdéséhez. Művészetoktatási tevékenységünk célja mindazoknak a művészeti, intellektuális és emberi erkölcsi értékeknek a kialakítása tanítványainkban, amelyek birtokában úgy tudják egyéni boldogságukat, boldogulásukat megteremteni, hogy az egyben a szűkebb és tágabb közösségük javát is szolgálja.

Amennyiben munkánkról érdeklődik, kérjük, személyesen, telefonon vagy emailben keressen meg bennünket, minden tanszak munkájának megtekintését lehetővé tesszük.

Cilinder Iskola évzáró előadás és néptánc vizsga 2015

Mesezsák óvodai csoport nyílt órája

2015

Az iskolába és a tanszakokra 6 éves kortól lehet beiratkozni. Ám erre idősebb korban is van lehetőség: a finanszírozási szabályokat figyelembe véve a jelentkezés felső korhatárát 20 évben határozzuk meg, de indokolt esetben ettől eltérhetünk. A kisgyermekkorban beiratkozók részt vehetnek az előképző évfolyamain, de ez nem kötelező. Az előképzővel együtt három változatú képzés egyes változatai között nincs merev határ: félévfordulón vagy új tanévben bárki az életkora, korábbi előmenetele alapján, saját szándékának megfelelően és a követelményrendszer figyelembe vételével (esetleg különbözeti vizsga letételével) átkerülhet egy másik változat szerint képző csoportba.
A tantervben meghatározott pontos követelmények azt is lehetővé teszik, hogy a jelentkező növendéket rögtön magasabb évfolyamba vegyük fel, ha erre adottságai, képességei, készségei, életkora, szocializáltságának foka vagy az esetleg másutt korábban megszerzett szakmai–művészeti jártassága módot, saját szándéka pedig okot ad, és a felvétel kérdésében döntő tanárok is így látják helyesnek.
A képzés során kötelező tankönyveket általában nem használunk. A tantárgyi tantervekben közölt bibliográfiák tanári segédkönyvként, forrásként, szemléltető anyagként stb. értelmezendők. Szorgalmazzuk viszont a közös iskolai könyvtár használatát – amennyiben (a fenntartó ilyen irányú támogatása által) lehetővé válik a könyvtárnak az iskola összevonásból következő egyszeri, speciális jelentősebb állománygyarapítása. További információs forrás a két iskola által közösen használt internetvonal.
bottom of page