top of page
SZÍN- ÉS BÁBMŰVÉSZETI ÁG

SZÍNJÁTÉK TANSZAK

A szín- és bábművészeti ág nevelésének és oktatásának célja, hogy lehetőséget biztosítson a színművészet és bábművészet iránt vonzódó tanulók képességeinek fejlesztésére, ismereteik gyarapítására. A színművészet területén kiemelt cél a színpadi megjelenítés törvényszerűségeinek megismerése, a dramatikus technikák, alapvető színpadtechnikai eljárások alkalmazása, egyénileg és csoportosan előadások tervezése, létrehozása, a közös alkotómunka örömteli együttléte. A különféle életkorú és különböző konkrét egyéni célokkal az iskolánkba jelentkező növendékek színházi nevelése lehetőséget biztosít egyéni képességeik fejlesztésére, ismereteik gyarapítására, művészeti kifejező készségük formálására, jártasság megszerzésére és gyakorlására a színművészet területén.

 

Az iskola egészéhez hasonlóan a színházi tanszakon folyó képzés is két fő célt szolgál:

 • a szocializálást (a személyiség fejlődésének művészetpedagógiai eszközökkel történő elősegítését, hogy a későbbiekben minél eredményesebben illeszkedhessenek be a társadalomba, találják meg egyéni boldogulásuk személyükre szabott útját) és

 • a művészi ambíciók tényleges alapjainak feltárását, fejlesztését, gyakorlását; az ambiciózus és arra érdemesek esetében a majdani művészpálya felé irányítást, a pálya személyiségi, szak­mai és morális alapjainak megvetését és fejlesztését, az ehhez szükséges főbb készségek, képességek és ismeretek átadását.

Ennek során messzemenően igyekszünk figyelembe venni a növendékek életkori sajátosságait, a szocializáltságuk aktuális fokát, egyéni érdeklődésüket és ambícióikat, előzetes színházi–dramatikus tapasztalataikat.

 

A tantervben meghatározott pontos követelmények azt is lehetővé teszik, hogy a jelentkező növendéket rögtön magasabb évfolyamba vegyük fel, ha erre adottságai, képességei, készségei, életkora, szocializáltságának foka vagy az esetleg másutt korábban megszerzett szakmai–művészeti jártassága módot, saját szándéka pedig okot ad, és a felvétel kérdésében döntő tanárok is így látják helyesnek.

A képzés során kötelező tankönyveket általában nem használunk. A tantárgyi tantervekben közölt bibliográfiák tanári segédkönyvként, forrásként, szemléltető anyagként stb. értelmezendők. Szorgalmazzuk viszont a közös iskolai könyvtár használatát – amennyiben (a fenntartó ilyen irányú támogatása által) lehetővé válik a könyvtárnak az iskola összevonásból következő egyszeri, speciális jelentősebb állománygyarapítása. További információs forrás a két iskola által közösen használt internetvonal.

 

Dráma és színjáték főtárgy

 

A színjáték főtárgy elsődleges célja, hogy a színházművészet – ezen belül is elsősorban a színjáték – iránt érdeklődő tanulók számára lehetőséget biztosítson a színjátékon keresztül történő önkifejezésre, a színpadi munka alapjainak elsajátítására, valamint a színházi szakmák tevékenységi körének megismerésére. Törekszünk arra, hogy az oktatást a tanulók életkori sajátosságaihoz, adottságaihoz, és képességeihez igazítsuk. Mindez természetesen nem azt jelenti, hogy a képzéssel szemben ne lennének tartalmi és formai vonatkozású minőségi követelmények. Éppen ellenkezőleg: a színjáték főtárgy tanításán keresztül tanáraink arra törekszenek, hogy a fiataloknak a színházi és színjátékos ismereteket a számukra legérvényesebb és leghatékonyabb módon közvetítsék.

A drámajáték főtárgy célja, hogy a különböző dramatikus tevékenységformákon, képességfejlesztő gyakorlatokon és improvizációs feladatokon keresztül fejlessze a tanuló érzelmi, értelmi, szociális és fizikai képességeit, készségeit, gazdagítsa önkifejezési formáit, illetve az egyéni és csoportos kreatív folyamatokon keresztül segítse elő a tanulók szocializációjának folyamatát. A folyamatos fejlesztés eredményeképpen a tanuló váljon képessé a dráma és a színház értő befogadására, értelmezésére, illetve művészi együttműködésen keresztül tanulótársaival együtt drámai és színházi produktumok létrehozatalára.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kötelezően választható tantárgyak

 

Beszéd és vers tantárgy

 

A beszédgyakorlatok tanításának célja, hogy hozzásegítse a tanulókat beszédük oldottá, természetessé válásához és maradásához, az adottságaiknak és képességeiknek megfelelően – dramatikus és színpadi munkájukban egyaránt – könnyen érthetővé és élvezhetővé fejlesztéséhez. A technikai és kommunikációs gyakorlatok segítségével alakítson ki tiszta, érthető és élvezhető beszédállapotot. Beszédhallásuk és beszédelemző képességük fejlesztésével tegye alkalmassá a tanulókat szóbeli kifejezőképességük fejlesztésére és az elért beszédállapot megőrzésére. Produkciós helyzetben a tanulók a beszédet célszerűen és magas színvonalon használják.

 

Mozgás és tánc tantárgy

 

A tantárgy célja a tanuló felkészítése a csoportos dráma- vagy színjáték-foglalkozásokon történő részvételre; az alapvető technikai elemek, a bemelegítés részeinek és folyamatának elsajátíttatása és elméleti megismertetése; a próbaállapot elérése csoportkohéziós, speciális mozgásos feladatok, illetve a koncentrációt és a kondíciót fejlesztő gyakorlatok révén; az esetleges sérülésektől, az ütközéstől, eséstől, az érintéstől való félelem, illetve tartózkodás kialakulásának megelőzése, elkerülése vagy feloldása a mozgás eszközeivel.

 

Zene és ének tantárgy

Célunk a zene és színművészet összefüggéseinek megfigyeltetése, az összefüggések megfogalmazása, rendszerezése. A zenei ismeretek átadásán keresztül különböző dallamokat, a zeneszerkezet elemzését, a zene és ének kapcsolatát tárjuk fel. Lehetőség nyílik a zenei tevékenységek tudatosítására, az önálló ismeretszerzés képességének kibontakoztatására. A különböző zenei műfajok sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait ismertetjük meg a tanulókkal, miközben célunk az is, hogy az önkifejezés eszköztárának gazdagításával a zene alkalmazására, befogadására készítsünk fel. A tantárgy kiemelten fejleszti a közösséggel való együttműködés képességét, az érzelmi és társas intelligenciát.

 

Színházismeret tantárgy

 

A tantárgy a színjáték tanszak célkitűzései közül minél több élő és felvett színházi előadás megtekintésére, a tanulók drámával és színházzal kapcsolatos fogalmi készletének, aktív szókincsének bővítésére nyújt kiemelt lehetőséget. A tanszak általános célkitűzéseinek szellemében a tantárgy lehetőséget teremt arra, hogy a tanulók felkészült nézőkké, tudatos színjátékosokká, illetve „színházcsinálókká” váljanak. Egyrészt reflektálni tudjanak önmaguk és a csoportjuk színházi tevékenységére, másrészt a látott előadásokban felismerjék azokat a színházi összetevőket, amelyek a színházi élmény forrásai.

 

BÁBJÁTÉK TANSZAK

 

A tantárgy célja, hogy a tanulók a bábjátékot, mint komplex művészeti kifejezési formát élményszerűen, elsősorban játékba ágyazottan ismerjék meg. A képzés feladata, hogy biztosítson lehetőséget az önkifejezésre, a tanulók által elkészített egyszerűbb kivitelezésű bábok használatára, képességeik szerint nagyobb technikai tudást igénylő bábtechnikák megismerésére és alkalmazására, a megszerzett ismeretek bővítésére és a kialakított készségek továbbfejlesztésére. Biztosítson lehetőséget, továbbá csoportos produkciók létrehozására és bemutatására, de a kísérletezést szolgáló tevékenységformákra is. A bábművészet területén kiemelt cél az alapvető báb színpadtechnikák megismerése mellett az, hogy a tanulók egyénileg és csoportosan a létrejött előadást bemutassák.

 

 

 

 

 

 

 

Alapképzés

Célunk, hogy a tanulók ismerjék

 • a bábjáték meghatározó tradícióit

 • az alapvető bábtípusokat és bábtechnikákat

 • a főbb bábszínpad–típusokat

 • az általuk használt bábu felépítését, főbb alkotórészeinek elnevezését

 • a bemelegítő, kondicionáló, fejlesztő beszéd – és mozgásgyakorlatokat

 • az alapvető improvizációs technikákat

 • az alapvető szakkifejezéseket (pl. paraván, mozgatókereszt, gapit)

 

A tanulók képessé válnak

 • a tanári instrukciók mentén végzett munkára

 • a bemelegítő, kondicionáló, fejlesztő beszéd– és mozgásgyakorlatok önálló elvégzésére

 • testtudatos mozgásra

 • a bábu általi kapcsolatteremtésre, illetve érzelmi, gondolati tartalmak kifejezésére

 • a megfigyelt és/vagy önállóan megtervezett mozdulatsor elvégzésére, megismétlésére

 • egyszerű bábmozgatási technikák színpadi tartalomnak megfelelő alkalmazására

 • az anyag életre keltéséhez szükséges egyszerű átalakító vagy tárgyalkotó tevékenységre, eszközhasználatra

 • a lényegkiemelésre

 • improvizációra

 • verbális produkcióban a szöveg kifejező megszólaltatására

 • a partnerekkel alkotó együttműködésre

 • bekapcsolódni az adott bábjátékhoz szükséges, egyszerűen kivitelezhető látványelemek (bábu, díszlet, kellék) csoportos megtervezésébe és kivitelezésébe

 • adottságaiknak és képességeinek megfelelően az adott tartalmak kifejtésére komplex játék (jelenet vagy jelenetsor, vagy előadás) formájában

 

Továbbképzés

 

A tanulók megismerik

 • a polgári–művészi bábjáték európai hagyományait, kortárs törekvéseit

 • a bemutatásra szánt produkció funkcionális és látványelemeinek működését, hatását

 • az egyes bábtechnikák lehetséges színpadtechnikai alkalmazását

 • a társművészetekkel való kapcsolódás lehetőségét

 • a bábszínház működéséhez kapcsolódó legfontosabb mesterségeket

 

A tanulók képessé válnak

 • bonyolult szerkezetű (marionett–, bunraku–, árny–) bábu mozgatására és alkalmazására

 • az emberi és technikai tényezők összehangolt alkalmazására

 • a bábjáték alkotófázisaiban való részvételre

 • a bábu és bábos kapcsolatának értelmezésére a csoportos játékban és mások játékában is

 • a tanuló által használt bábu színpadi tartalomnak megfelelő mozgatására

 • különféle szerepek megformálására, a szerepalkotásban önálló gondolataik, egyéniségük érvényesítésére

 • az előadás/próba folyamán szükség szerinti háttérmunkára

 • egyéni és csoportos jelenetek önálló összeállítására, előadására.
   

bottom of page